dimecres, 7 de gener de 2015

Desprotecció per desocupació: És la precarietat estúpid!

Ahir comentava aquí les dades d'atur registrat del mes de desembre passat. Avui, en aquest article que publica l' Ara Balears, continuu intentant descodificar les xifres, i donar a conèixer les “trampes estadístiques” del registre administratiu d'atur registrat i del d' afiliacions a la Seguretat Social. Ara toca fer algunes descodificacions de les xifres de la desprotecció per desocupació.

El primer que s'ha de tenir en compte és que les dades del SEPE (antic INEM) sobre prestacions de desocupació es publiquen amb un mes de retard, per tant les que es publicaren abans-d'ahir corresponen a novembre de 2014. Val a dir que només púbica aquesta informació l'administració central, perquè la gestió d'aquestes “Polítiques Passivés d'Ocupació” és competència de l'Estat, mentre que les Polítiques Actives d'Ocupació les gestiona el SOIB. Per dir-ho d'alguna manera entenedora: El SOIB du els comptes de les persones que teòricament haurien de rebre formació, orientació o qualsevol altre programa de PAO (Fitxer d'Atur Registrat), i de les que, tot i estar en atur, no cal que participin en cap programa de PAO. La suma d'ambos col·lectius és el Fitxer de Demandats d'Ocupació). Mentre que el SEPE du, en exclusiva, els comptes dels Demandats d'Ocupació que cobren alguna prestació per desocupació.

Aquesta “peculiar forma de dur els comptes” provoca bastants dificultats per saber el grau de protecció de la població realment en situació d'atur. Car se li dóna tanta importància mediàtica (i política) a la dada d'Atur Registrat (i tan poca a la de Demandats d'Ocupació), el que és més lògic seria calcular el percentatge -o taxa- de protecció de les persones aturades considerant que el divisor de la regla de tres és la xifra d'atur registrat. En el cas que ens ocupa, novembre 2014, el compte seria el següent: Del total d'atur registrat de 84.311 persones, 82.095 tenen alguna prestació. La qual cosa significaria que el percentatge -o taxa- de protecció és del 97,4%. Òbviament això no és real, ni bon tros fer-hi. És una prova més de la inconsistència de valorar el tarannà del mercat laboral d'acord amb la dada d'atur registrat.

El que ens aproximaria més a la realitat seria fer els càlculs sobre el total de Demandats d'Ocupació situant-se així la taxa de cobertura de la prestació per desocupació en un 58%. I tanmateix, això tampoc és real. Cal tenir en compte que molta gent aturada no s'inscriu als registres del SOIB. És per això que gairebé tota la literatura científica conclou que la taxa de cobertura de la protecció per desocupació s'ha de calcular sobre l'estimació d'atur que trimestralment fa l'INE mitjançant l'EPA. Caldrà, idò, esperar a la publicació de l'EPA del quart trimestre de 2014, prevista per dia 22 de gener, per saber amb quina taxa de cobertura hem acabat l'any.

En qualsevol cas les dades del SEPE ens serveixen per observar la tendència a la baixa quant a intensitat de la cobertura de la protecció per desocupació: De les 82.095 persones que el novembre passat tenien alguna prestació, només el 50% tenien una prestació contributiva (amb una quantia proporcional al que han cotitzat abans d'estar en atur, i que a 30/11/14 era de 907,5 euros de mitjana). La resta cobraven prestacions de subsidi o assistencials (426 euros). Val a dir que l'any 2014 és l'any en el qual per primera vegada les prestacions contributives no són les majoritàries. Per quina raó? Idò perquè l'atur de llarga durada no minva, i la contractació de curta i molt curta durada fa estralls. És la precarietat estúpid! En definitiva, es passen pel forro l'article 41 de la Constitució Espanyola que diu: “Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació”. Es veu que la Constitució només és sagrada per a algunes coses. Una mena de Constitució a temps parcial!Publicat originalment a www.elperiscopi.com (07-I-15) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada